Artikel 1. Voorwerp

 1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
 2. LAVA consult bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

 1. LAVA consult bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door LAVA consult bvba zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).
 2. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. LAVA consult bvba is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
 3. LAVA consult bvba biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. LAVA consult bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.
 4. LAVA consult bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. LAVA consult bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat LAVA consult bvba de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen LAVA consult bvba en de eigenaars van deze sites.
 5. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. LAVA consult bvba behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

 1. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van LAVA consult bvba. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LAVA consult bvba. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. LAVA consult bvba verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door LAVA consult bvba gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. LAVA consult bvba verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. LAVA consult bvba is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke (controller).
 2. LAVA consult bvba verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. LAVA consult bvba maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.
 3. Wijzigingen aan de LAVA consult bvba Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.
 4. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen de vooropgestelde termijn gecorrigeerd. LAVA consult bvba is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken en waar nodig (laten) aanpassen. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.
 5. LAVA consult bvba maakt gebruikt van third party software voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Het aantal en type verwerkers (processors) van deze gegevens zijn afhankelijk van uw relatie met LAVA consult bvba (klant, prospect, ex-klant, leverancier, …). Op eenvoudig verzoek via mail kan u een lijst met de voor u belanghebbende dataverwerkers toegestuurd krijgen, inclusief de legitieme reden en het doel van de betrokken gegevensverwerking.
 6. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal LAVA consult binnen de vastgelegde termijnen alle betrokkenen informeren in geval van datalekken of andere incidenten gerelateerd aan de veiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

 1. Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Laatste update: augustus 2017.

CONTROLLER

LAVA consult bvba

Fonteinstraat 25
3212 Lubbeek

VAT BE 0821 992 549

DPO

Wim Labie

Fonteinstraat 25
3212 Lubbeek

+32 497 41 43 79

DPA

GBA

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 2 274 48 00

LEAD DPA

EDPS

Montoyerstraat 30
1000 Brussel

edps.europa.eu